BeschermengelenBeschermengel Vasariah, de vergevingsgezinde geest

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Vasariah is de laatste Engel van het†Engelenkoor der Heerschappijen en werkt met de energieŽn van Jupiter en de Maan. Zij zorgt ervoor dat de rijkdom van Jupiter zijn kan vestigen in onze familie en geeft hieraan vorm dankzij de krachten van de Maan. Zij stelt al de kennis en de wijsheid die†Aartsengel Tzadkiel (Leider van de Heerschappijen en verdeler van de krachten van Jupiter) ons te bieden heeft ten dienste van ons gezin en spoort ons aan om hiermee voor goede levensomstandigheden te zorgen. De periode in het jaar dat Haar energie het sterkst is loopt van 28 augustus tot en met 1 september. Personen geboren tijdens deze periode kunnen Vasariah als Beschermegel beschouwen. Wij kunnen haar krachten ten alle tijden oproepen en aanwenden doch tijdens deze periodes van het jaar word het ons toegestaan om haar essenties op te slaan. Beschermegel Vasariah brengt ons de vergevingsgezinde geest en spoort ons aan om† clementie te tonen. Vasariah vult ons hart met compassie en goedertierenheid. Hij toont ons wat genade is door ons steeds weer nieuwe kansen te schenken.


Vasariah spreekt


Ik ben de Engel die je de genadevolle benadering brengt en je de kans om lief te hebben schenkt. Wees vergevingsgezind en liefdevol, behandel je medemens zoals je je eigen gezin behandeld en vergeef hen zoals je je zelf vergeeft. Leer om alle oordelen over jezelf te laten varen en begin elke dag weer met een schone lei.

Wees als een haard voor je gezin


Een van de namen van Vasariah is rechtschapen God. Zij brengt ons gerechtigheid en leert ons om gerechtigd te handelen. Zodoende zorgt zij voor fortuinlijke situaties en brengt zij vrede en harmonie. Zij schenkt ons het begrip wat ons toestaat onszelf en anderen te vergeven. Zij is de Engel der rechters en advocaten en brengt ons de wijsheid en de welsprekendheid die ons toestaat voor onszelf en anderen op te komen. Van haar kunnen wij leren om andere mensen aan te voelen en zodoende onze empathische vermogens te ontwikkelen. Engel Vasariah brengt ons de kust van de vergevingsgezinde instelling bij en bevrijd ons van al de vooroordelen die ons weerhouden om de waarheid te zien. Zij leert ons om op de juiste wijze met andere mensen om te gaan en brengt ons een grote behulpzaamheid welke wij in kunnen zetten op ons werk en in ons gezin. Zij leert ons om samen te werken aan een harmonische samenleving en spoort ons aan om deze als eerste te vestigen in ons gezin. Want wanneer wijzelf in harmonie zijn kunnen wij deze harmonie om ons heen verspreiden als een licht wat zorgt voor vrede en welvaart (Als een haard waar heel de familie zich aan kan warmen. Als een thuis waar iedereen steeds de nodige steun kan vinden. Als een veilige haven die ons rust schenkt en vreugde brengt). Beschermegel Vasariah geeft ons een duwtje in de rug en schenkt ons een luisterend oor en een goed hart. Zij spoort ons aan om begrip te tonen en steun te verlenen. Engel Vasariah ontfermt zich over ons en leert ons om ons vriendelijk en onbevooroordeeld op te stellen. Zij wakkert de generositeit in onszelf aan en staat ons toe om onze liefde te verdelen als een open haard waar iedereen zich aan kan warmen.

Het brengen van Harmonie door middel van onze woorden

Vasariah is de Engel van de sprekers en de magistraten, zij brengt ons rechtschapenheid en zorgt ervoor dat iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen en een leven naar wens in te richten door mogelijkheden te bieden en gratie te schenken. Zij staat ons toe om een discours te houden en zodoende op te staan voor onszelf en onze medemens. Ook leert zij ons om goed om te gaan met Moeder Aarde en de rest van haar bewoners en moedigt zij ons aan om goed te zorgen voor de natuur en haar de vrijheid te schenken om te groeien en te bloeien. Beschermegel Vasariah zet zich in voor een eerlijke verdeling en verzekerd ons dat er voor iedereen op de wereld plaats is en dat wij allen te samen in harmonie kunnen leven.

De goede leraar en de ijverige leerling

Beschermegel Vasariah brengt ons respect voor het leven en maakt ons aandachtig voor de noden van onze medemens. Zij wil het juiste voor iedereen en zet zich in om gerechtigheid op de wereld te brengen. Zij schenkt ons standvastigheid en zorgt voor een zekere voorzichtigheid. Engel Vasariah leert ons om oplettend te zijn en kan zowel ijverige leerlingen als goede leraars van ons maken.

Het brengen van vrede en harmonie in ons gezin

Engel Vasariah treed beschermend op en zet zich voornamelijk in voor het gezin. Zij spoort ons aan om er op toe te zien dat er harmonie en vrede heersen in dit gezin en dat iedereen van de nodige vrijheid geniet om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Wanneer er ruzies zijn of andere moeilijkheden kunnen wij ons tot Engel Vasariah wenden en vragen om Haar zachtheid en Haar begeleiding. Alsook om Haar standvastigheid en de gave om het juiste te doen zegevieren. Wanneer wij ons aangevallen voelen kan zij ons weer tot rust brengen. Waarna wij ons op de juiste wijze kunnen verdedigen.

Het ondersteunen van anderen

Beschermegel Vasariah staat ons toe om ondersteuning te schenken aan zij die het nodig hebben.

Goede raad van Beschermegel Vasariah

Steun verlenen aan anderen en voor gerechtigheid zorgen door iedereen te helpen is goed maar let er op dat je jezelf niet uit het oog verliest en denk er aan om ook voor je eigen gezin te zorgen. Voel je je geroepen om conflicten op te lossen begin dan dicht bij huis en zorg voor een goede omgeving en veel mogelijkheden. Verbreed je horizon en die van je broeders en zusters maar vergeet nooit waar je vandaan komt.

Vergevensgezind optreden

Wanneer wij ten onrechte worden beschuldigd kunnen wij de hulp inroepen van Beschermengel Vasariah en ook wanneer wij schuldig zijn staat zij ons bij. Wanneer wij ons tot haar wenden en wij om Haar steun vragen kan zij de rechter inspireren om met clementie te handelen. Het vergevingsgezinde optreden wat Engel Vasariah ons hier demonstreert kunnen wij onszelf eigen maken door dit ook voor onze schuldenaars te doen. Engel Vasariah zorgt voor de kwijtschelding van al onze schulden en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om steeds weer een nieuwe start te maken. Zij brengt ons in contact met de bron in ons zelf die steeds voor alles een oplossing heeft en maakt ons aandachtig voor al de goede raad die opwelt vanuit ons eigen. Dankzij haar Magistrale krachten kunnen ook wij zorgen voor meer verdraagzaamheid en onze medemensen helpen door juist en met clementie op te treden.

Het inspireren en leiden van mensen

Beschermegel Vasariah maakt ons bewust van wat goed en wat slecht is door ons de consequenties van onze daden te tonen doch zal steeds zeer barmhartig optreden en ons helpen om onze fouten niet meer te herhalen. Zij motiveert ons om het goede pad te gaan en spoort ons aan om het zelfde te doen voor onze medemens. Zij schenkt ons een grote overtuigingskracht en een goed geheugen en maakt van ons eerlijke en sympathieke mensen. Zij vult ons hart met tolerantie en spoort ons aan om op te komen voor de mensenrechten. Personen geboren onder de sterren van Engel Vasariah dragen de lijfspreuk Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hoog in het vaandel en zullen steeds opkomen voor een rechtschapener leven. Zij zien problemen als uitdagingen en onrecht als iets wat bevochten dient te worden. Zij streven naar gelijkwaardigheid en bevrijden ons zodoende van de verdeeldheid. Zij leren ons om als een eenheid op te treden en te vechten voor een betere wereld zonder hierdoor anderen te kwetsen. Hun rebellie is zacht en liefdevol en de protesten die zij kunnen organiseren zullen steeds positief gericht zijn. Dankzij hen kunnen wij opkomen voor een betere wereld door mooie en fijne dingen te brengen aan de mensheid. Door hen weer hoop te schenken en hun geloof te doen groeien, door hun zelfvertrouwen aan te wakkeren en een goed humeur tot stand te brengen. Door aan te tonen dat wij allen te samen grote dingen tot stand kunnen brengen en dat er niet is wat ons kan stoppen wanneer wij allen de handen in elkaar slaan. De beschermelingen van Vasariah leren ons om ons hart te laten spreken en dragen de oplossing voor al onze problemen in hun hand. Wanneer wij dus nood hebben aan iemand die van aanpakken weet kunnen wij ons tot Vasariah en haar Beschermelingen richten. Ook brengt Vasariah ons de mogelijkheid om de ideale leider in onszelf te vinden en spoort zij ons aan tot een innerlijk leiderschap wat ons toestaat ons eigen meester te zijn en onze eigen meester te zijn. Zij brengt ons heel veel macht alsook de bescheidenheid die ons toestaat deze te handhaven. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren.

Goede raad van de Engelen Heerschappijen

Als leider moet je het beste in je medemens naar boven kunnen halen, weer hoop schenken en ziele vreugde brengen door het aanreiken van een verheven ideaal.

Affirmatie

Ik verleen mijzelf clementie